ALGEMENE VOORWAARDEN
HANAMI afd. Health & Lifestyle

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Hanami die binnen afdeling Health & Lifestyle vallen en op de website www.hanami.nl/health worden aangeboden.

Wanneer u een afspraak maakt of een bestelling doet gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de algemene voorwaarden en hiermee instemt. Leest u onderstaande informatie daarom goed door.

Artikel 1. Definities
1. De praktijk: Hanami o.l.v. Donny Toebes en verbonden coaches/therapeuten/natuurgeneeskundigen.
2. De cliënt; de wederpartij van Hanami Health & Lifestyle.
3. Coaching, therapie, incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de praktijk in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de praktijk enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Praktijk voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de praktijk zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de praktijk en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de praktijk schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van diensten/afspraken geldt dat geannuleerd binnen 24 uur volledig in rekening worden gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de praktijk gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
– De praktijk is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De praktijk zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover praktijk daartoe verplicht is of de praktijk toestemming heeft verkregen.
2. De praktijk zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De praktijk zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) anno 2018.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor diensten en producten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst beschikbaar op de website en/of vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Betwisting van de hoogte van deze tarieven na aanvang van een consult is hierdoor uitgesloten. Alle tarieven, kosten en bedragen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW. Een wijziging van het landelijke BTW-tarief wordt geacht direct vanaf het moment van (verplichte) wijziging te gelden.

Artikel 8. Facturering en betaling
1. Dienstverlening en levering aan cliënten dient volgens afspraak per pin/contant of middels een factuur voldaan te worden
2. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/therapeut te betalen.
3. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

 1. De praktijk is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De praktijk zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening.
 2. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 3. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
  8. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
  9. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de factuur worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerdergenoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.
  Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
  5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.
  6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de geldende Wet Incasso Kosten (IWK).
 5. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke
  incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De praktijk geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de praktijk. De praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De praktijk is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de praktijk mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de praktijk voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de praktijk beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de praktijk aansprakelijk wil stellen.
7. De praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De praktijk zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 10. Vergoeding zorgverzekeraar

 1. Cliënten kunnen de factuur indienen bij hun zorgverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen. Indien de cliënt in aanmerking wil komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar dient hij of zij zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de behandeling vergoed wordt. De praktijk heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de behandeling vergoed wordt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de praktijk is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Aalten, december 2017
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 58195750

Officiële Website: www.hanami.nl